Üzletszabályzat

A jelen Üzletszabályzat a pekobooks.hu internetes oldal webáruházában található termékek megrendelésének feltételeit, valamint a megrendeléssel összefüggő egyéb lényeges kérdéseket szabályozza. Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályainak, különösen az alábbiaknak a rendelkezései alkalmazandóak:

 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2013. (IX. 22.) kormányrendelet,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014 (II. 26.) kormányrendelet.

A vásárlás megkezdésével a vásárló az Üzletszabályzat rendelkezéseit magára nézve elfogadja. Ezért kérjük, hogy a vásárlás megkezdését megelőzően figyelmesen olvassa el az Üzletszabályzatban foglaltakat.

1. A megrendelés (vásárlás) folyamata

A webáruházban történő vásárláshoz nem kell regisztrálni.

Első lépésként a megvásárolandó terméket kell kiválasztani a termék képére vagy megnevezésére történő kattintással. Ezt követően a vásárlónak a kiválasztott terméknél a „Mennyiség” megnevezés mellett található négyzetbe be kell írnia a megvásárolni kívánt termék mennyiségét (darabszámát). A kosár gombra kattintva a kiválasztott termék bekerül a kosárba. Több termék vásárlása esetén az előzőekben leírt műveletet kell megismételni (a termékeket a kosárba betenni). Amennyiben valamely terméket még sem kívánja megvásárolni a vásárló, a termék törölhető a kosárból a termék ára mellett található „x” jelre kattintva. A kosár teljes tartalma törölhető a „Kosarat kiürít” feliratra kattintva.

A termékek kiválasztását követően “Megrendelés” gombra kattintva a “pénztár” oldalra jut a vásárló, ahol a Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a fizetési módot, melynek típusai a következők:

 • Átutalással: A felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
 • Online bankkártyával: A felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (PayPal, K&H Bank) biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

A termékek vagy a termékek mennyisége a “pénztár” oldalon is módosítható a “frissítés” gombra kattintva. A vásárlás végén (azaz a beszerezni kívánt termékek véglegesítését, továbbá a számlázási és szállítási adatok megadását követően) a megrendelés elküldéséhez a „Vásárlás” gombra kell kattintani (megrendelés elküldése).

Ez után a „pénztár” oldalon megadott e-mail címre automatikusan érkezik egy visszaigazoló e-mail. Későbbiek folyamán a vásárló a pekobooks.hu weboldal tetején található “saját fiók” oldal alatt találja meg korábbi rendeléseit. A megrendelés elküldésével a vásárló kötelezettséget vállal a megrendelt termék ellenértékének megfizetésére.

A megrendelés elküldésével a vásárló és a pekobooks.hu weboldalt működtető PeKo Publishing Kft. (8360 Keszthely, Bessenyei György utca 37.) között szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek, azt a PeKo Publishing Kft. nem iktatja. A szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.

A megrendelés elküldését követően a megrendelés adatait módosítani nem lehet, azonban a megrendeléstől a vásárló a termék kiszállítását megelőzően is elállhat az 1. számú mellékletben található nyilatkozatnak a PeKo Publishing Kft. részére történő megküldésével. A vásárló amennyiben megrendelésével hibát észlel, azt jelezheti a 3. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.

2. Szállítási feltételek

Webáruházunk az ország teljes területén szállít.

Szállítási feltételek

A webáruházban megrendelt termékeket 1-3 munkanapon belül házhoz szállítjuk. Raktárkészleten nem lévő termékeket a telefonos egyeztetést követő határidőn belül áll módunkban kiszállítani.

 • A szállítás 15.000 Ft értékű rendelés felett ingyenes.
 • 15.000 Ft alatti rendelésnél a szállítási költség 1.100 Ft.

Felelősség

A szállítmányozói átvételi irat aláírásával a megrendelő elismeri, hogy a terméket sértetlenül átvette. Amennyiben a termék a szállítás során sérült meg, kérjük ne vegye át a terméket, a szállítmányozói iratra írja rá, hogy az átvételt ez okból tagadta meg. Amennyiben Ön már átvette a terméket, úgy annak épségével, sérülésével kapcsolatban további reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

3. Panaszkezelés

A Vásárló a megrendeléssel illetőleg annak teljesítésével kapcsolatos észrevételeit az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

 • Telefonszám: +36-70/378-5765
 • E-mail cím: info@pekobooks.hu
 • Levelezési cím: PeKo Publishing Kft. 8360 Keszthely, Bessenyei György utca 37.

A fentiekben megadott telefonszám munkanapokon 8:00-17:00, szombaton 8:00-12:00 óra között érhető el.

A PeKo Publishing Kft. a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjával megegyező módon tájékoztatja a bejelentőt. Az PeKo Publishing Kft. a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. Amennyiben a bejelentés megalapozott, a PeKo Publishing Kft. haladéktalanul intézkedik a probléma megoldásáról.

A bejelentő az PeKo Publishing Kft. panaszra adott válaszával kapcsolatos egyet nem értése esetén a következő szervezethez fordulhat:

 • Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
 • 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
 • Telefonszám: 06-92/550-513
 • Fax: 06-92/550-525
 • E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

4. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

Általános előírások

Hibás termék estén a vevő a jelen pontban szabályozottak szerint érvényesítheti igényeit a PeKo Publishing Kft-vel szemben. A megvásárolt termék akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által a termékre vonatkozó leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Amennyiben a PeKo Publishing Kft. hibás terméket küld a vevőnek, annak visszaszállításával kapcsolatos valamennyi költséget a PeKo Publishing Kft. viseli.

Jótállási vagy szavatossági igény érvényesítésekor a termék oda- visszaszállításáról a vásárlónak kell gondoskodnia, kivéve ha a termék kézi csomagként nem szállítható vagy nehezebb 10 kg-nál. Jótállási, szavatossági igény érvényesíthető a PeKo Publishing Kft. székhelyén (8360 Keszthely, Bessenyei György utca 37.) is nyitvatartási időben.

A jótállás időtartama, valamint a szavatosság első 6 hónapja alatt a PeKo Publishing Kft-nek kell bizonyítania, hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a használat során következett be a termékben. Ezen időszak letelte után a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is fennállt.

Jótállás

A PeKo Publishing Kft. a megvásárolt 10.000,-Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű termékekre a termék gyártója által meghatározott, de legalább egy év jótállási időt biztosít, azzal, hogy a tartozékokra a jótállási idő hat hónap. Egyéb termékekre a PeKo Publishing Kft. a termék gyártója által biztosított jótállást biztosít.

A jótállási idő kezdete a termék a vásárló részére történő átadásának napja. A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel. Kivétel, ha a szerviz hibát nem talált, vagy a meghibásodás olyan okra vezethető vissza, amely a jótállás érvényesítését kizárja. A termék vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék tekintetében újra kezdődik.

Amennyiben a termék jótállással érintett, a PeKo Publishing Kft. a termékhez jótállási jegyet ad magyar nyelven. A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti (jótállási igény érvényesítéséhez célszerű továbbá a termék vásárlását igazoló számlát is megőrizni és az igény érvényesítésekor benyújtani). Az elveszett jótállási jegyet a PeKo Publishing Kft. nem pótolja. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás (kivétel a PeKo Publishing Kft. által történt, aláírással és bélyegzővel hitelesített javítás), valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Jótállási igény esetén a vevő elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a PeKo Publishing Kft-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a jótállással érintett termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a vevőnek okozott kényelmetlenséget.

Ha a vevőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a PeKo Publishing Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, a vevő – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (megrendeléstől). Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Nem érvényesítheti a vásárló jótállási igényét, ha a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatból ered.
Jótállási igény érvényesítését kizáró okok különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

 • helytelen szállításból, tárolásból eredő meghibásodás,
 • erőszakos külső behatás,
 • elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás,
 • egyértelmű külső fizikai behatás,
 • hiányzó vagy érvénytelen jótállási jegy.

A jótállási igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, kivéve, ha a PeKo Publishing Kft. megjelölte a leértékelés okát és a termék ezen okból hibás.

A jótállásból eredő jogokat a megvásárolt termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a PeKo Publishing Kft-vel szemben.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Egy adott hiba esetén azonban a kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, illetőleg egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártójával szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A vásárló felel mindazon kárért, amely a hiba késedelmes közlése miatt következett be.

Termékszavatossági igény a termék gyártójával vagy a PeKo Publishing Kft.-vel szemben is érvényesíthető.
A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó (PeKo Publishing Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (PeKo Publishing Kft.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5. Elállás joga

A megrendelést követően – az 1. pontban szabályozott eseten túl – a vásárló élhet a 45/2014 (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Internetes vásárlások esetén a vásárló a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével (melynek mintája az Üzletszabályzat 1. számú mellékletét képezi) jelezheti.

Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál a PeKo Publishing Kft., mint eladó a vásárló által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti.

Elállás esetén a vevő viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. A PeKo Publishing Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ezért, ha a termék gyári hibás, akkor minőségi kifogásával a vevőnek a PeKo Publishing Kft.-hez kell fordulnia.

Felhívjuk továbbá a vásárló figyelmét, hogy az árut csak annak sérülésmentes csomagolása esetén köteles az eladó visszavenni, mivel újraértékesítés esetén ennek hiánya értékcsökkenést eredményezhet!

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://pekobooks.hu/adatvedelem/

X

Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close